דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 294

פרוטוקול ישיבת מליאה 294- מיום 13.1.2019

על סדר היום :

 1. אישור פרוטוקול קודמים
 2. תב"רים
 3. תנאי ניהול הפקדת צקים ומזומנים לחשבון מועצה וחשבון מיסי עירייה.
 4. תנאי ניהול הפקדת צקים ומזומנים לחשבון ביה"ס גמלא.
 5. תנאי ניהול הפקדת צקים ומזומנים לחשבון ביה"ס דרכי נועם.
 6. אישור פרוטוקול ועדה להקצאת מקרקעין
 7. אישור מורשה חתימה
 8. מינוי הגזבר כמנהל ארנונה וממונה על הגביה
 9. אישור מינוי נציג ברשות ניקוז כנרת
 • קביעת נציגים במועצה הציבורית איגוד ערים אשכול גליל מזרחי
 1. אישור חוק עזר כניסה לפארק קצרין העתיקה.
 2. אישור שכר גזבר
 3. אישור עבודה נוספת (מספר עובדים)
 4. הצעות לסדר