דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 0

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין – 9.1.2019

על סדר היום:

  1. נציג המועצה המקומית במכון שמיר
  2. מינוי נציגים לחבר הנאמנים במכללת אוהלו
  3. מינוי נציגים להנהלת חפ"ק

נספחים:

  1. בקשת כינוס ישיבה שלא מן המניין