דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 290

פרוטוקול מליאה מס' 290 – 2/2018 – יום שני בתאריך 9.4.2018

על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול קודם
2. אישור תב"רים
3. חידוש מסגרת אשראי שוטף בבנק
4.הצגת דוח רבעוני 4/2017
5. בקשת הלוואת פיתוח לשנת 2018
6. מכרז ביטוח
7. אישור חתימה על הסכם כוללני
8. הצעות לסדר