דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 284

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 284 –  5/2017 מיום שני בתאריך 10.7.2017.

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול קודם 283
  2. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין
  3. ענייני כ"א- אישור עבודה נוספת
  4. תב"רים
  5. פרוגרמה להקצאת קרקעות ומבנים לצרכי ציבור.
  6. הצעות לסדר

נספחים:

חוות דעת בנושא אישור עבודה נוספת

פרוגרמה לצרכי ציבור 7

העברות מקרנות ולקרנות יולי 2017

בקשה לאישור עבודה נוספת