הודעה לתושבי רובעים גמלא ונווה

1-4 מועצה מדידות גמלא ונווה .pdf