דלג לתוכן העמוד

הרפורמה בחוק רישוי עסקים

הרפורמה בחוק רישוי עסקים


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מועצה מקומית קצרין.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת  בזאת המועצה האזורית קצרין מסמך המאחד דרישות, מסמכים ותנאים, הנדרשים מטעמה, מכל  העסקים בתחומי המועצה הנדרשים ברישיון עסק – להלן "המפרט הרשותי"

המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34  לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

הנחיות כלליות למבקש רישיון עסק:

על כל עסק טעון רישוי חלות הן דרישות מטעם הגורמים הממשלתיים- המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה ושירותי הכבאות), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור") והן דרישות מטעם רשות הרישוי- מועצה מקומית קצרין

בעל עסק ו/או המבקש לקבל רישיון לניהול עסק (להלן: "מבקש הרישיון") חייב למלא אחר כל הדרישות במלואן ובמצטבר הן של נותני האישור והן של רשות הרישוי (דרישות כלליות ודרישות פרטניות), כתנאי לקבלת רישיון העסק, כמפורט להלן:

שלב ראשון לבקשת רישיון עסק:

מילוי כל הדרישות מטעם נותני האישור (הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים )– כמפורט באתר ממשל זמין המהווה את המפרט האחיד הארצי.

שלב שני לבקשת רישיון עסק:

קיום כל דרישות רשות הרישוי המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים", ככל שהינן רלוונטיות לעסקו של מבקש הרישיון.

יובהר כי כל דרישות רשות הרישוי המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו.

מבקש הרישיון הינו האחראי לקרוא את הדרישות הכלליות במלואן, לבחון אילו מהן רלוונטיות לעסקו ולקיימן, בנוסף לדרישות המפורטות בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

שלב שלישי לבקשת רישיון עסק:

קיום כל דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, המופיעות בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט המסוים של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה, במלואן.