רוכלות
בתחום מועצה מקומית קצרין תותר רוכלות רק בתנאים הבאים:

  1.  רק במסגרת אירועים עירוניים, לפרקי זמן מוגדרים,
  2. בכפוף לקבלת  רישיון עסק שיונפק בגין כל אירוע,
  3. עמידה בתנאי הרישיון,

תשלום אגרה בסכום שייקבע על ידי המועצה.
חוק עזר לקצרין (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם) התשמ"ד 1984

הארה לחוק העזר