1. פסולת

הגדרות לפרק זה:
"פסולת תעשייתית"- פסולת שמקורה בתהליך הייצור של העסק, כגון שאריות חומרי גלם, מוצרים פגומים, פסולת אריזות של חומרי גלם ומוצרים; לרבות מוצרי מתכת, זכוכית, פלסטיק, שקיות, נייר, קרטון, טקסטיל; פסולת הקשורה לתעשייה, מלאכה ומסחר. יובהר, כי פסולת זו אסור שתכיל פסולת המוגדרת בחוק כ"פסולת חומרים מסוכנים" ובוצה תעשייתית.
"פסולת ביתית"- פסולת שמקורה אינו בתהליך הייצור של העסק, לרבות שיירי מזון אורגני או לא אורגני, אריזות מכל סוג וחומר, קרטון ונייר ומוצריו, פלסטיק ומוצריו, זכוכית ומוצריה, טקסטיל ומוצריו, מתכת ומוצריה, עץ ומוצריו, גומי ומוצריו, שקיות. יובהר, כי פסולת זו אסור שתכלול  פסדים (שאריות שחיטת בעלי חיים).
"פסולת בסיסית" - פסולת ביתית, אשר מקורה אינו בתהליכי הייצור של העסק. כמות הפסולת תיקבע על ידי הרשות על פי אמות מידה, ביניהן סוג העסק, מספר העובדים ועוד.

"פסולת עודפת" – פסולת ביתית ו/או תעשייתית אשר חורגת מעבר לכמות הפסולת הבסיסית- בגין פינויה תיגבה המועצה אגרת פסולת עודפת או לחילופין בית העסק ישלם את עלות הטיפול המלא (כלי אצירה, פינוי, הובלה והטמנה) באופן עצמאי.

"פסולת בניין"- שאריות של חומרים שמקורם בתהליך בנייה ופיתוח תשתיות ו/או שיפוץ ו/או כתוצאה מהריסת מבנים ותשתיות. בכלל זה חול, אבנים, חצץ, בטון, בלוקים, מרצפות, מוטות ברזל, קרשים, אריחים, דלתות, חלונות וכיו"ב.
"פסולת רעילה": פסולת כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים)  התשנא- 1990 או כל חומר אחר שנקבע על פי כל דין שהוא רעיל.

 1.  האמור במסמך זה מתבסס על הנחיות ממשלתיות ביניהן אמות מידה לחישוב פסולת עודפת.
 2. פסולת בתחום בית העסק-
  1. בעל עסק יאסוף את האשפה הנוצרת בעסקו בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת אשפה (פחי אשפה) שירכשו על ידו.
  2. מיכלי האשפה יוצבו  אך ורק בתחומי העסק ולא במרחב הציבורי, כשהם שלמים, מכוסים ונקיים, כך שלא יגרמו למפגע תברואתי או סביבתי.
  3. בעל עסק יעביר את האשפה, שמקורה בעסקו ו/או במבקריו ו/או במשתמשיו, שנאספה  במכלי האשפה המוזכרים בסעיף 2.2, לנקודת אשפה - "עמדת מיון פסולת" הקרובה למקום העסק לתוך מתקן האשפה המתאים כגון פסולת מעורבת, מתקני מיחזור קרטון, פלסטיק, מתכת ועוד. 

 

 1. נקודת אשפה- עמדת מיון פסולת-
  1. פסולת ביתית מעורבת להטמנה- תושלך לפחים שהוצבו על ידי המועצה (פח ירוק).
  2. חל איסור להשליך בפח הירוק פסולת מכל סוג שהוא שאינו פסולת ביתית מעורבת. בכלל זה חל איסור להשליך שאריות עץ, מתכת, זכוכית ופלסטיק לפחים אלה.
  3. פסולת קרטון - תפונה אך ורק ל"קרטוניה". חל איסור על השלכת פסולת שאינה קרטון לקרטוניה. יש לפנות פסולת קרטון לקרטוניה רק לאחר ששוטחה וקופלה ונפחה הוקטן למינימום. חל איסור השלכת קרטון לפח הירוק.
 2. חל איסור להשליך פסולת בניין, למכלי הפסולת שהוצבו על ידי המועצה ו/או ל"עמדת פינוי גזם וגרוטאות" ו/או בשטחים ציבוריים.. פסולת זו תפונה, על פי הנחיות המחלקה לשירותים עירוניים במועצה, על ידי ועל חשבון בעל העסק, תוך הקפדתו למניעת יצירת מפגע בטיחותי. למען הסר ספק- הצבת כלי האצירה, הובלת הפסולת והטמנתה (כולל היטל הטמנה) – יחולו על חשבון בעל העסק. 
 3. פסולת הניתנת למיחזור- כגון נייר, קרטון, עץ, זכוכית, מתכת, מצברים, נורות, פלסטיק, ניילון ו/או כל חומר אחר שהוא בר מיחזור או שיוגדר על ידי המועצה, יפונו למיכלי איסוף ייעודיים שיוצבו על ידי  בעל העסק ועל חשבונו. למען הסר ספק- על בעל העסק להתקשר בהסדר עם חברת מיחזור על חשבונו.
 4. פסולת גרוטאות וגזם- תפונה לעמדת הפסולת הייעודית בתיאום עם המחלקה לשירותים עירוניים במועצה ועל פי הנחיותיה. חל איסור להשליך פסולת מסוג זה בשטחים ציבוריים ובצידי הדרך. חל איסור יצירת מפגע בטיחותי.
 5.  שמן משומש- כל עסק שעקב פעילותו נוצר שמן מאכל / שמן מכונות משומש, יאסוף את השמן המשומש במיכל ייעודי משולט ויציב את המיכל במקום מקורה בתוך מאצרה שיכולה לקלוט לפחות 110% מנפח המיכל, ושמיקומה יקבע על ידי המחלקה לשירותים עירוניים במועצה. המיכל יפונה באמצעות חברה מורשית לאתר מורשה על פי חוק, באחריות ועל חשבון בעל העסק.
 6. מתקן טיפול בפסולת- המועצה רשאית להורות לבעל עסק להתקין ולהחזיק בנכס, מתקן לטיפול בפסולת, לרבות קרטון, ובכלל זה לקבוע סוג המתקן, כמות המתקנים, מקום הצבתם בנכס, תיקונם או החלפתם והסדרי הפינוי שלהם.
 7. מועצה מקומית קצרין תהיה מוסמכת להוסיף או לשנות את סוגי האשפה הנדרשים בהפרדה , בהתאם למדיניות הרשות ו/או כל דין.
 8. פינוי פסולת תעשייתית-
  1. בעל עסק יפנה את הפסולת התעשייתית (כפי שתוגדר על ידי המועצה) שנוצרת על ידו  למכולה/ות בכמות ובנפח שיקבע על ידי  המחלקה לשירותים עירוניים במועצה ושיוצבו בשטח העסק.
  2. פסולת תעשייתית זו תפונה על ידי בעל העסק ועל חשבונו לאתרי טיפול בפסולת  מאושרים על פי חוק. לרבות אתרי הטמנה, מיחזור, טיפול בחומרים מסוכנים ואתרים נוספים.
   למען הסר ספק- הצבת כלי האצירה, הובלת הפסולת והטיפול בה כולל הטמנתה (כולל היטל הטמנה) – יחולו על חשבון בעל העסק.
 9. חל איסור להשליך פסולת תעשייתית מכל סוג שהוא למיכלי אשפה שהוצבו על ידי המועצה.

טיפול בפסולת בסיסית ועודפת-
פסולת בסיסית - פינויה יתבצע על ידי המועצה כחלק מתפקידיה, ולא תיגבה אגרה נוספת בגין הפינוי. מוגדרת כפסולת ביתית, אשר מקורה אינו בתהליכי הייצור של העסק. כמות הפסולת תיקבע על פי אמות מידה ביניהן סוג העסק, מספר העובדים ועוד.
פסולת עודפת – מעבר לכמות הפסולת הבסיסית- בגין פינויה תיגבה המועצה אגרת פסולת עודפת או לחלופין בית העסק ישלם את הטיפול המלא (כלי אצירה, פינוי, הובלה והטמנה) באופן עצמאי.