1. מניעת רעש וריח
  1. חל איסור על הוצאת רמקולים והשמעת מוזיקה וכריזה מחוץ לכותלי העסק. עסקים שפעילותם עלולה לגרום למטרדי רעש, יחויבו לרכז את כל פעילותם בתוך תחומי העסק.
  2. בעל עסק לא יגרום ל רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, ועדכונן מעת לעת, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, מיזוג הפעלת מנועים גנרטורים, השמעת מוסיקה וכדומה.
  3. עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר יחויב בנקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש, בהתאם לדין.
  4. לאחר  שהפחית את עוצמת הרעש, יגיש בעל העסק למחלקה לשירותים עירוניים במועצה, תוצאות מדידות, שנערכו על ידי יועץ אקוסטי מוסמך, המוכיחות שהעסק עומד בערכי הסף לרעש הנדרשים בחוקים ובתקנות.
  5. פריקת סחורה המגיעה לבית העסק תיעשה במקומות שיועדו לכך ובמועדים ובשעות שאושרו על ידי המועצה ובהתאם לתמרורים המוצבים בעיר,  על מנת למנוע מטרדים לסביבה.
  6.  עסק,  לרבות עסק שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, לא יגרום ליצירת זיהום אוויר וריח חזק או בלתי סביר, כאמור  ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
  7. במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת זיהום אוויר או ריח בלתי סביר, יחויב בעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת זיהום האוויר ועוצמת הריח.
  8. בעל העסק יעביר למחלקה לשירותים עירוניים במועצה  את המסמכים והאישורים על הפעולות שננקטו להקטנת עוצמת הריח.
  9. בעל עסק יתחזק על פי הוראות היצרן, מערכות לטיפול בזיהום האוויר וריח, אשר הותקנו בעסק.