-לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1698

מועצה מקומית קצרין - בקשה לרישון עסק / היתר זמני / היתר מזורז

יש לרשום את שם העסק המלא
ניתן לברר בתלוש תשלום הארונה או במלג"ם 04-6961402
יש להזין: 1. רחוב 2. מס' מגרש 3. מס' חלקה 4. מס' תא

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

להלן תיאור העיסוק והפריט בצו רישוי עסקים - עסקים טעוני רישוי

יש לפרט את כלל התחומים בהם עוסק העסק

הערות רשות הרישוי

1. טופס זה אינו מהווה אישור על הגשת הבקשה לרשיון עסק 2. אישור על הגשת הבקשה יינתן לאחר תשלום האגרה כנדרש בטופס זה ועם מסירתו לפקיד הרישוי 3. אין בהגשת הבקשה משום התחייבות של רשות הרישוי למתן רישיון או אישור הבקשה 4. אין החזרי אגרה לבקשות שלא אושרו 5. אין בבצוע התנאים מגורמי הרישוי משום התחייבות של הרשות למתן רשיון עסק אלא לאחר קבלת כל האישורים 6. לתשומת ליבך, ניהול עסק ללא רשיון מהווה עביר על החוק

יש להוסיף את תאריך מילוי הבקשה
Browser not supported
הנני מאשר שקראתי את ההערות הנ"ל ומצהיר כי הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ואין בהם העלמת עובדה חשובה כלשהיא
Browser not supported
הנני מאשר שקראתי את ההערות הנ"ל ומצהיר כי הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים ואין בהם העלמת עובדה חשובה כלשהיא