חדוה סרוסי
רישוי עסקים
04-6972835
שעות קבלת קהל: ימים א' - ה' בין השעות 9:00 - 14:00
 

מבוא לרישוי עסקים - מהו רישיון עסק?

רישיון עסק הוא היתר של הרשות המקומית להפעלת עסק וניתן לבעל עסק העומד בתנאי ודרישות הגורמים המאשרים ועל פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח -1968.

מטרת חוק רישוי עסקים:

*   איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

*   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

*   בטיחות של הנמצאים בתחום העסק או בסביבתו.

*   מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

*   בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

*   קיום תכליות דיני התכנון והבניה.

*   קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

כל עסק הנמצא ברשימת העסקים המפורטת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 2013. חייב ברשיון עסק.

ישנם בצו, עשרה תחומים עיקריים בהם עסקים נדרשים בהוצאת רישיון עסק:

  1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
  2. דלק ואנרגיה
  3. חקלאות ובעלי חיים
  4. מזון
  5. מים ופסולת
  6. מסחר ושונות
  7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
  8. רכב ותחבורה
  9. שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
  10. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

מומלץ לפנות לקבלת מידע מקדמי מגורמים מאשרים רלוונטיים, טרם קבלת החלטה על פתיחת העסק, על מנת להבין במה כרוכה פתיחת העסק והבנה כללית של עמידה בתנאי גורמים מאשרים.

 

חשוב לבדוק!!!

בוועדה המקומית לתכנון ובניה:

*   שיש היתר למבנה.

*   שאין חריגות בניה.

*   שהעסק תואם ליעודו של המבנה המבוקש להקמת העסק.

מידע נוסף אפשר לקבל בוועדה לתכנון ובניה בטל': 04-6969664.

 

 

עסק מזון:

*   חשוב להתייעץ קודם פתיחת העסק עם יועץ מזון לבדיקת התאמת המבנה לדרישות משרד הבריאות.

מידע נוסף אפשר לקבל בלשכת הבריאות צפת בטל': 04-6994212

 

עסק הטעון אישור משטרה:

*   חשוב לפנות לרכז רישוי בתחנת גולן על מנת להבין את דרישות המשטרה לרישוי ובדיקת עמידה בתנאים לקבלת אישור.

 

תהליך קבלת רישיון עסק

  הגשת בקשה לרישיון עסק, נעשית באמצעות הגשת טופס בקשה מיוחד. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים ובהם, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תוכנית עסק הנדסית ואישור תשלום אגרה.

מאחר וקבלת רישיון העסק תלויה באישור מגורמים מאשרים חיצוניים, יתכן ותהליך קבלת הרישיון  יתמשך עד למילוי דרישות הגורם או תיקון הליקיים.

ביצוע מהיר של דרישות הגורמים המאשרים ע"י בעל העסק יביא לקבלת רישיון עסק בזמן קצר.

כל שינוי בעסק כגון: שינוי בעלים, צמצום או הרחבת שטח העסק, מעבר מקום, מחייב הודעה לרשות הרישוי ובדיקה האם יש צורך בהגשת בקשה חדשה או שינוי ברישיון העסק.

צו רישוי עסקים – חוק רישוי עסקים

תהליך קבלת רשיון עסק + תרשים זרימה

במעמד פתיחת הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

1.   צילום עמוד ראשון של חוזה שכירות למבנה או אישור בעלות למבנה.

2.   צילום תעודת זהות.

3.   פרשה טכנית המסבירה את הפעילות המתבצעת בעסק.

4.   מפה מצבית בקנה מידה 1:50 כולל סימון קווי מים, חשמל וביוב חתומה ע"י מהנדס.

כל המסמכים יוגשו ברורים ומודפסים.

לאחר פתיחת הבקשה, יאשר בעל העסק את הפרטים על גבי הבקשה ויחתום בעל העסק על בקשה לרישיון עסק.

תינתן לבעל העסק דרישה לתשלום אגרת רישיון עסק שסכומה נקבע בחוק.

לאחר תשלום האגרה יועברו בקשות להתייחסות לגורמי האישור הרלוונטיים לפריט הנדרש.

 עד 30 יום מיום פתיחת הבקשה.

גורם מאשר נדרש להגיש התייחסותו לבקשה תוך 30 יום מיום קבלתה.

במידה ולא התקבלה התייחסות גורם מאשר, ניתנים לו 30 יום נוספים להגיב.

במידה וגם לאחר 30 יום נוספים לא נתקבלה תגובה, יש סמכות לרשות הרישוי לאשר את הבקשה ללא אישור הגורם ובלבד שידעה על כך את הגורם המאשר.

לאחר קבלת אישורים מכל הגורמים המאשרים יונפק רישיון עסק ויועבר לחתימת ראש המועצה.

רק ראש המועצה מוסמך לחתום על רישיון עסק אלא אם נמצא מחוץ לארץ ואז סגנו יכול לחתום.

תרשים זרימה לקבלת רישיון עסק.pdf