טופס הגשת מועמדות לקבלת אות המתנדב לשנת 2021 

*על המועמד/ת להיות תושב/ת קצרין.

*הטופס ימולא עבור כל מועמד/ת בנפרד.

*עבור קבוצת מועמדים יצוינו פרטי נציג הקבוצה ותצורף רשימת כל חברי הקבוצה

 כולל כתובתם ומספר הטלפון.

*ניתן להוסיף דפי מידע או כל חומר אחר הנוגע למועמד ולפעולותיו.

 

יש למלא את הטופס עד לתאריך - 8.7.2021

ניתן לקבל עותק מודפס למילוי במשרד הדוברת.

1
טופס הגשת מועמדות לקבלת אות המתנדב לשנת 2021
2
פרטי המועמד/הגוף
3
פרטים על פעילות ההתנדבות
4
קריטריונים להמלצה
5
נימוקים להמלצה

טופס הגשת מועמדות לקבלת אות המתנדב לשנת 2021

*על המועמד/ת להיות תושב/ת קצרין.
*הטופס ימולא עבור כל מועמד/ת בנפרד.
*עבור קבוצת מועמדים יצוינו פרטי נציג הקבוצה ותצורף רשימת כל חברי הקבוצה
כולל כתובתם ומספר הטלפון.
*ניתן להוסיף דפי מידע או כל חומר אחר הנוגע למועמד ולפעולותיו.

 

פרטי המועמד/הגוף:

(במקרה של קבוצת פעילים או ארגון מתנדבים)

של המועמד

(או מס' שעות חודשיות בממוצע)

פרטים על פעילות ההתנדבות

תחום ההתנדבות (חובה) שדה חובה

נא לסמן את תחום הפעולה העיקרי מתוך הרשימה שלהלן, אפשר להדגיש תחום אחד נוסף בלבד.

משנת עד שנת

קריטריונים להמלצה

(תאר את סוג הפעילות, האוכלוסייה המטופלת, או כל תוספת רלוונטית שתסייע לוועדה ללמוד ולהתרשם מעבודת המועמד תוך התייחסות לקריטריונים המפורטים בדף השני)

פירוט הפעולות הייחודיות של המועמד/ת המהוות בסיס להמלצה וממחישות את הצטיינותו/ה של המועמד/ת

שם הממליץ תפקיד כתובת טלפון חתימת הממליץ